Интервью профессора, доктора наук Розы Амановой!

Казак-кыргыз кылымдар бою эриш аркак жашаган бир тууган элдерден. Жыл өткөн сайын канатташ эки мамлекеттин ар тараптуу алакасы артып жатат. Быйыл Кыргызстан менен Казакстандын дипломатиялык алакаларынын түзүлгөндүгүнө отуз жыл толду. Анын урматына Казакстандын Президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстандын бир катар мамлекеттик, коомдук-саясий жана маданият ишмерлерин Казакстындын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө Жарлыгы чыгып, жогорку даражадагы сыйлыктар салтанаттуу түрдө тапшырылды.
-------------------------------------
Казахи и кыргызы являются братскими народами, живущими на протяжении веков. С каждым годом отношения между двумя странами становятся все более тесными. В этом году исполнилось тридцать лет установлению дипломатических отношений Кыргызстана и Казахстана. В честь этого юбилея был издан Указ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о награждении государственными наградами Казахстана ряда государственных, общественно-политических и культурных деятелей Кыргызстана, в том числе профессора профессора, доктора наук, Народную артистку Кыргызской Республики, заведующего отделом Национальной академии наук Кыргызской Республики, Председателя Фонда кыргызской традиционной музыки Аманову Розу Асановну.
-------------------------------------
Kazakhs and Kyrgyz are fraternal peoples who have lived for centuries. Every year the relations between the two countries become closer and closer. This year marks the thirtieth anniversary of the establishment of diplomatic relations between Kyrgyzstan and Kazakhstan. In his honor, a decree was issued by the President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev on awarding state awards of Kazakhstan to a number of state, socio-political and cultural figures of Kyrgyzstan, including Professor Professor, Doctor of Sciences, People's Artist of the Kyrgyz Republic, Head of the Department of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Chairman of the Kyrgyz Traditional Music Foundation Amanova Rosa Asanovna.